Anunt Proiecte Culte

Informații generale privind autoritatea contractantă. în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Comuna Feleacu, cod fiscal: 4354507, cu sediul în comuna Feleacu, sat Feleacu , nr. 131, județul Cluj, telefon: 0264/237097, e-mail: primaria_feleacu@yahoo.com

Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

În baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. Feleacu nr. 16/08.02.2024 privind aprobarea bugetului pe anul 2024.

Perioada de finanţare: anul 2024.

Suma totală alocată de la bugetul local este de 160.000 lei si se aloca in intregime pentru domeniul Culte religioase.

Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile sunt cele prezentate în Regulamentul comunei Feleacu aprobat prin HCL nr. 51/28.05.2019 privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitățile nonprofit de interes local.

Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte /programe se poate obține de pe site-ul Comunei Feleacu: www.comunafeleacu.ro.

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se poate descărca de pe site-ul autorității contractante www.comunafeleacu.ro sau se poate procura de la sediul Comunei Feleacu, sat Feleacu , nr. 131, județul Cluj

 

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 29.03.2024, ora 13.00.

Perioada la care se desfășoară selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a îndeplinirii criterilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de proiecte este: 01.04.2024 -02.04.2024.

 

ANUNT DE PARTICIPARE

MODEL CERERE

REGULAMENT