Anunț consultare publică HCL privind transmiterea și înregisrtarea ședințelpr Consiliului local al Comunei Feleacu, jud. Cluj

ANUNŢ

 

Referitor : Proiectul HCL nr.14  din 31.01.2024 privind transmiterea și înregistrarea şedinţelor Consiliului Local al Comunei Feleacu, județul Cluj

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională, republicată, Primarul comunei Feleacu, judeţul Cluj aduce la cunoştinţă publică faptul că domna consiliera locala Andreea Florea a iniţiat Proiectul HCL nr. 14  din 31.01.2024 privind înregistrarea video-audio și transmiterea în direct a şedinţelor Consiliului Local al Comunei Feleacu, județul Cluj, care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Comunei Feleacu, Judeţ Cluj.

 

Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotarâre sus-menţionat, până la data de 01.03.2024, ora 15,30 la secretarul general al comunei.

 

Proiectul de hotărâre, însoţit de referatul de aprobare raportul de specialitate, poate fi consultat pe site-ul Primăriei Comunei Feleacu.